top of page

O nas

Hanna_logo-02.png

Historia

2000

Medyczne Centrum Opieki Hanna zostało założone, celem powołania Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Ostrowie Wielkopolskim. 

2004

Rozszerzono zakres usług o Pielęgniarską Opiekę Długoterminową Domową na terenie Ostrowa Wielkopolskiego i okolic.

2006

 

Objęto Pielęgniarską Opieką Długoterminową Domową pacjentów z Kalisza i okolic. 

2008

Otworzono kolejne ośrodki realizujące usługi pielęgniarskie w Jarocinie

i Koninie. 

2011

Zwiększono obszar działalności o kolejne ośrodki w Krotoszynie, Kępnie, Ostrzeszowie i Wrześni.

Medyczne Centrum Opieki "Hanna" Sp. z o. o. zostało założone

w roku 2000, celem powołania Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego "Hanna" w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Konopnickiej 41a.

Właścicielem Spółki oraz Dyrektorem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego "Hanna" jest Hanna Sobolewska.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Hanna" powstał w ramach Programu Rozwoju Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych

i Opiekuńczo-Leczniczych, opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Zakład otrzymał dofinansowanie z Banku Światowego na zakup sprzętu niezbędnego do świadczenia usług w zakresie opieki długoterminowej stacjonarnej. 

Początkowo świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze były realizowane tylko w warunkach stacjonarnych w ramach Zakładu Pielęgnacyjnego - Opiekuńczego "Hanna". 

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy "Hanna" rozpoczął działalność w 2001 roku i świadczy usługi nieprzerwanie, najpierw w ramach kontraktu z Wielkopolską Regionalną Kasą Chorych, a obecnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Celem Medycznego Centrum Opieki "Hanna" Sp. z o.o. jest udzielanie kompleksowej opieki medycznej i poza medycznej chorym z upośledzeniem zdolności do samoobsługi

i samoopieki, którzy nie kwalifikują się do hospitalizacji, 

a wymagają całodobowej opieki pielęgniarskiej, kontynuacji leczenia farmakologicznego, dietetycznego i rehabilitacji.

 

Opiekę nad chorymi sprawuje wykwalifikowany personel medyczny, który aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności zawodowe dzięki współpracy Medycznego Centrum Opieki "Hanna" Sp. z o.o. z Lean Healtcare Institute Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp., mieszczącym się przy Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym "Hanna".

Personel Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego "Hanna" posiada długoletnie doświadczenie w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi przewlekle. 

Artboard 6 copy 3-8.png

Prowadzą systematyczną ocenę stanu zdrowia pacjentów przebywających w zakładzie. Kierują na podstawowe badania diagnostyczne oraz konsultacje specjalistyczne.

Artboard 6 copy 4-8.png

Stanowią wykwalifikowaną grupę zawodową

z doświadczeniem w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Wykonują szereg czynności pielęgniarskich, zgodnie

z ustalonym planem pielęgnowania, zapobiegając powikłaniom wynikającym

z procesu chorobowego

i upośledzenia ruchowego

Artboard 6-8.png

Prowadzą zróżnicowaną rehabilitację, której celem jest poprawa i zachowanie dotychczasowej sprawności fizycznej poprzez dobór odpowiednich działań terapeutycznych. 

W związku z tym po dokładnej ocenie stanu funkcjonalnego pacjenta stosują rehabilitację indywidualną, mającą za zadanie zmniejszyć daną dysfunkcję lub zahamować jej skutki uboczne.

Artboard 6 copy 10-8.png

Prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej: zajęcia plastyczne (arteterapia),

z dziewiarstwa, krawiectwa, biblioterapii, muzykoterapii. Prowadzi również ergoterapię czyli naukę samoobsługi

oraz samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego.

Artboard 6 copy 8-8.png

Pomagają naszym pacjentom

w zaspakajaniu podstawowych potrzeb biologicznych

oraz rozwiązywaniu problemów higieniczno- opiekuńczych.​

Artboard 6 copy 7-8.png

Prowadzi u osób z postępującymi zaburzeniami neurologicznymi związanymi

z wiekiem kompleksową terapię w postaci ćwiczeń komunikacji językowej, koncentracji uwagi

i pamięci, co pozwala na zachowanie sprawności umysłu, ułatwia komunikację i życie codzienne.

Artboard 6 copy 5-8.png

Po przeprowadzeniu diagnozy psychologicznej udziela pomocy pacjentom w radzeniu sobie ze stresem związanym

z chorobą , niepełnosprawnością oraz pobytem w placówce.

Artboard 6 copy 9-8.png

Udziela informacji w zakresie rozwiązywania trudnych spraw życiowych i pomaga

w korzystaniu z pomocy udzielanej przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe.

Artboard 6 copy 6-8.png

Sprawuje posługę duszpasterską poprzez udzielanie sakramentów świętych: Eucharystii, Pokuty

i Pojednania, Namaszczenia Chorych oraz sprawowanie Mszy Świętej.

Artboard 6 copy 2-8.png

Przygotowują urozmaicone posiłki według ustalonych standardów, stosując różne diety dostosowane do potrzeb pacjenta w zależności od wieku i choroby.

Artboard 6 copy-8.png

Konserwatorki powierzchni płaskich dbają o porządek we wszystkich pomieszczeniach

w zakładzie, stwarzając czyste

i bezpieczne warunki pobytu pacjentów.

bottom of page